آشنایی با محصولات

شامل آشنایی با سیستم‌ها و ساختارهای مربوطه و محصولات مورد استفاده در هر ساختار.

آموزش اجرایی (عملی)

در دوره‌های عملی، آموزش اجرائی تمامی سیستم‌ها و ساختارها ممکن نبوده و هدف تنها آشنایی و لمس شرایط کارگاهی استاندارد می‌باشد.

در این قسمت برخی جزئیات اجرایی ارائه می‌گردد.

آموزش جزئیات فنی (تئوری)

در دوره های آکادمی، براساس حجم و اهمیت سرفصل‌ها، آموزش‌ها در ابتدا به صورت تئوری انجام می‌شود.

در این قسمت جزئیات فنی مهندسی ارائه می‌گردد.