آموزش در پروژه

آموزش مهندسین پروژه ها

این آموزش مخصوص مهندسین، به درخواست کارفرمایان، در محل پروژه انجام می پذیرد.

دراین دوره مباحث نظارتی، فنی و تاحدودی اجرائی (بیشتر در قالب موضوعات تئوری) آموزش داده می شود.


.

آموزش نصابان پروژه ها

این آموزش مخصوص نصابان به درخواست  پیمانکاران یا کارفرمایان، در محل پروژه انجام می پذیرد.

دراین دوره مباحث فنی و اجرائی (تئوری وعملی)  آموزش داده می شود.

 

howdy,

welcome to our house of plants

we just need your login details and you're good to go

don't call us.
we will coconut
you