آموزش در پروژه

آموزش مهندسین پروژه‌ها

این آموزش مخصوص مهندسین، به درخواست کارفرمایان، در محل پروژه انجام می‌پذیرد.

دراین دوره مباحث نظارتی، فنی و تاحدودی اجرائی (بیشتر در قالب موضوعات تئوری) آموزش داده می‌شود.

 

آموزش نصابان پروژه‌ها

این آموزش مخصوص نصابان به درخواست  پیمانکاران یا کارفرمایان، در محل پروژه انجام می‌پذیرد.

دراین دوره مباحث فنی و اجرائی (تئوری وعملی)  آموزش داده می‌شود.