امتیازات باشگاه مشتریان​

کلیه مشتریان و کاربران سامانه‌ها و مجموعه ماد، براساس میزان ارتباط با “مجموعه ماد”، امتیازاتی را کسب نموده و با توجه به رتبه خود می‌توانند از یک یا چند خدمات ویژه و رایگان استفاده نمایند. 

امتیازات مربوط به "سامانه های ماد"

استفاده از سامانه محاسباتی​

با هر بار استفاده از سامانه”محاسباتی”، 5 امتیاز، با خرید ورژن “کاردان+” 250 امتیاز و با خرید ورژن “کارشناس” 400 امتیاز دریافت می نمایید.

ثبت سفارش در سامانه "خدماتی"

با هر ثبت سفارش خرید، نصب و یا خرید و نصب در سامانه”خدماتی”، 300 امتیاز دریافت می نمایید.

ثبت مناقصه در سامانه "مناقصاتی"​

با هر بار تنظیم و ثبت مناقصه در سامانه”مناقصاتی”، 50 امتیاز، و با هر بار برگزاری مناقصه در سامانه، 200 امتیاز دریافت می نمایید.

خرید از سامانه "فروشگاهی"​

با هر بار خرید از سامانه”فروشگاهی”، 20 امتیاز و با هر “یک میلیون تومان” خرید نیز 10 امتیاز دریافت می نمایید. 

دفعات ثبت نظر در کل مجموعه ​
تعداد ثبت نام در سامانه‌ها​
خرید اکانت ها​
معرفی به دیگران​