اعضاء باشگاه مشتریان، براساس میزان فعالیت در سامانه ها و سایت ماد، امتیازاتی را کسب نموده و خدماتی دریافت می نمایند.

امتیازات ماد، همه جوره به دست آوردنی ست!! 

به اعضای باشگاه

در برابر امتیازاتی که دریافت می‌کنند، جوایزمتعددی تخصیص می‌یابد.

جوایز ماد، جذاب برای همه سطوح!! 

مسابقات متنوع ماد

علاوه بر سرگرمی، دارای بار علمی درای وال نیز بوده و دارای جوایز مختص به خود می‌باشد.

مسابقات ماد، فقط یک سرگرمی نیست!! 

برنامه های باشگاه، در راستای هدفگذاری مجموعه ماد برای ارتقاء سطح همکاری طرفین ارائه می‌گردد.

برنامه‌های ماد، دقیقا همان برنامه‌های شماست!! 

سامانه
الکترونیکی ماد

اعضاء باشگاه مشتریان، براساس میزان فعالیت در سامانه ها و سایت ماد، امتیازاتی را کسب نموده و خدماتی دریافت می نمایند.

سامانه
الکترونیکی ماد

امتیازات ماد، همه جوره به دست آوردنی ست!! 

این بخش
در حال

بروز رسانی می باشد

سامانه
الکترونیکی ماد
سامانه
الکترونیکی ماد

به اعضای باشگاه

در برابر امتیازاتی که دریافت می‌کنند، جوایزمتعددی تخصیص می‌یابد.

سامانه
الکترونیکی ماد

جوایز ماد، جذاب برای همه سطوح!! 

این بخش
در حال

بروز رسانی می باشد

سامانه
الکترونیکی ماد
سامانه
الکترونیکی ماد

مسابقات متنوع ماد

علاوه بر سرگرمی، دارای بار علمی درای وال نیز بوده و دارای جوایز مختص به خود می‌باشد.

سامانه
الکترونیکی ماد

مسابقات ماد، فقط یک سرگرمی نیست!! 

این بخش
در حال

بروز رسانی می باشد

سامانه
الکترونیکی ماد

برنامه های باشگاه، در راستای هدفگذاری مجموعه ماد برای ارتقاء سطح همکاری طرفین ارائه می‌گردد.

سامانه
الکترونیکی ماد

برنامه‌های ماد، دقیقا همان برنامه‌های شماست!! 

این بخش
در حال

بروز رسانی می باشد