معرفی محصولات

محصولات درای وال

کلیه سیستم ها و ساختارها دارای دو بخش سازه گذاری و لایه گذاری می باشند.

در برخی از سیستم ها بخش درزگیری، ماستیک کاری و نقاشی نیز وجود دارد، ولی در برخی دیگر مانند سقف های مشبک، به سبب ماهیت سیستم، این بخش وجود ندارد.

سازه گذاری شامل: سازه ، اتصالات، پیچ و عوامل اتصال می باشد.

لایه گذاری شامل: پانل (یا تایل) و پیچ می باشد.

درزگیری و ماستیک کاری شامل: بتونه، ماستیک و نوار درزگیری می باشد. 

howdy,

welcome to our house of plants

we just need your login details and you're good to go

don't call us.
we will coconut
you