محصولات

محصولات درای وال

کلیه سیستم‌ها و ساختارهای درای وال دارای دو بخش سازه‌گذاری و لایه‌گذاری می‌باشند.

در برخی از سیستم‌ها بخش درزگیری، ماستیک کاری و نقاشی نیز وجود دارد، ولی در برخی دیگر مانند سقف‌های مشبک، به سبب ماهیت سیستم، این بخش وجود ندارد.

محصولات سازه گذاری شامل: سازه، اتصالات، پیچ و عوامل اتصال می‌باشد.

محصولات لایه گذاری شامل: پانل (یا تایل) و پیچ می‌باشد.

محصولات درزگیری و ماستیک‌کاری شامل: بتونه، ماستیک و نوار درزگیری می‌باشد. 

” نکته بسیار مهم اینکه : هر ساختار می بایست با کلیه محصولات و متعلقات مربوطه انجام گردد، در غیر این صورت هرگونه کاستی، هرچند کوچک می‌تواند آسیب‌های مشهودی را موجب گردد. “

جهت آگاهی از محصولات هر سیستم و ساختار به قسمت مربوطه مراجعه نمایید. 

 

محصولات مورد استفاده در سیستم‌ها و ساختارهای درای وال:

سقف کاذب یکپارچه (صاف)

پانل‌های گچی:

ضخامت 12.5 معمولی (RG )

ضخامت 12.5 مقاوم در برابر حریق (FR )

ضخامت 12.5 مقاوم در برابر رطوبت (MR)

ضخامت 12.5 مقاوم در برابر رطوبت و حریق (FM)

(با توجه به شرایط اجرائی، در این ساختار، یک یا حداکثر دو نوع از پانل‌های فوق استفاده می‌گردد.)


سازه باربر/ پانل خور: C100 –  C70 –  C50 –  CD60 – F47 (یکی از سازه ها)

سازه تراز: U100 –  U70 –  U50 –  U28 –  U26 –  L25 (یکی از سازه ها)

آویز: سازه U36  – نانیوس – براکت (یکی از آویزها)


اتصالات: براکت – HT90 – W

عامل اتصال: میخ بتن – میخ آهن – چاشنی – پیچ و رولپلاک – بولت


پودرها: بتونه – ماستیک 

نوارها: نوار درزگیر – ترن فیکس

سقف کاذب دکوراتیو

پانل‌های گچی:

ضخامت 12.5 معمولی (RG )

ضخامت 12.5 مقاوم در برابر حریق (FR )

ضخامت 12.5 مقاوم در برابر رطوبت (MR)

ضخامت 12.5 مقاوم در برابر رطوبت و حریق (FM)

(با توجه به فضا و شرایط اجرائی، در این ساختار، یکی از پانل‌های فوق استفاده می‌گردد.)


سازه : CD60 – F47 (یکی از سازه ها) 

تراز : L25

آویز: UH36 – براکت (یکی از آویزها)


اتصالات: HT90 – براکت

عامل اتصال: میخ بتن – میخ آهن – چاشنی – پیچ و رولپلاک – بولت


پودرها: بتونه – ماستیک 

نوارها: نوار درزگیر – ترن فیکس

سقف کاذب مشبک

تایل‌های گچی – PVC – فلزی

 

سازه‌های سپری: سازه 3600 – سازه 1200 – سازه 600 – سازه L24

 

آویز: فنر دوبل –  مفتول

اتصالات: (گیره تایل در موارد بسیار محدود استفاده می‌گردد.)

دیوارهای جداکننده

پانل‌های گچی:

ضخامت 12.5 معمولی (RG )

ضخامت 12.5 مقاوم در برابر حریق (FR )

ضخامت 12.5 مقاوم در برابر رطوبت (MR)

ضخامت 12.5 مقاوم در برابر رطوبت و حریق (FM)

(با توجه به شرایط اجرائی، در این ساختار، یک یا چند نوع از پانل‌های فوق استفاده می‌گردد.)

 

سازه اصلی: CW100 – CW75 – CW50 – C100 – C70 – C50 (یکی از سازه ها) 

سازه فرعی: UW100 – UW75 – UW50 – U100 – U70 – U50 (یکی از سازه ها)

 

اتصالات: SP60 – SC47

 

عوامل اتصال: میخ بتن – میخ آهن – چاشنی – پیچ و رولپلاک – بولت

 

پودرها: بتونه – ماستیک

نوارها: درزگیر –  پشت چسبدار 

دیوار پوششی بدون سازه

پانل‌های گچی:

ضخامت 12.5 معمولی (RG )

ضخامت 12.5 مقاوم در برابر حریق (FR )

 

(با توجه به شرایط اجرائی، در این ساختار، تنها یک نوع از پانل‌های فوق استفاده می‌گردد.)

 

 پودرها: چسب پرلفیکس – بتونه – ماستیک
نوارها: درزگیر –  پشت چسبدار 

دیوار پوششی با سازه متصل به دیوار زمینه

پانل‌های گچی:

ضخامت 12.5 معمولی (RG )

ضخامت 12.5 مقاوم در برابر حریق (MR)

 

(با توجه به فضا و شرایط اجرائی، در این ساختار، یک یا هر دو نوع از پانل‌های فوق استفاده می‌گردد.)

 

سازه اصلی: CD60 – F47 (یکی از سازه ها) 

سازه فرعی: U28 – L25 (یکی از سازه ها)

 

اتصالات: SP60 – SC47

 

 پودرها: بتونه – ماستیک

نوارها: درزگیر – پشت چسبدار

دیوار پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه

پانل‌های گچی:

ضخامت 12.5 معمولی (RG )

ضخامت 12.5 مقاوم در برابر حریق (FR )

ضخامت 12.5 مقاوم در برابر رطوبت (MR)

ضخامت 12.5 مقاوم در برابر رطوبت و حریق (FM)

(با توجه به شرایط اجرائی، در این ساختار، یک یا حداکثر دو نوع از پانل‌های فوق استفاده می‌گردد.)


سازه اصلی: CW100 – CW75 – CW50 – C100 – C70 – C50 (یکی از سازه ها) 

سازه فرعی: UW100 – UW75 – UW50 – U100 – U70 – U50 (یکی از سازه ها)


اتصالات: SP60 – SC47 

عوامل اتصال: میخ بتن – میخ آهن – چاشنی – پیچ و رولپلاک – بولت


پودرها: بتونه – ماستیک

نوارها: درزگیر –  پشت چسبدار