واحد آموزش "ماد"

آموزش درای وال:

بخشهای آموزش درای وال

 • آموزش های بخش مدیریتی
 • آموزش های بخش فنی و مهندسی
 • آموزش های بخش اجرائی

دسته بندی آموزش درای وال

 • دستیار نصاب (کارورز)
 • نصاب درای وال (کاردان)
 • سرتیم (کاردان+)
 • پیمانکار (کارشناس)
 • ناظر
 • استاد آموزش

آموزش سامانه ها:

آموزش سامانه ها، تنها به صورت مجازی و در قالب ویدئوهای آموزشی در بخش “آموزش سامانه ها” انجام می گیرد، چنانچه سوالات مد نظر شما در ویدئوها نباشد، می توانید با “شماره پشتیبانی” مرتبط با هر سامانه که در “صفحه تماس با ما ” موجود است تماس حاصل نمایید.

 • آیتم اسلاید 1

 • آیتم اسلاید 2

 • آیتم اسلاید 3

 • آیتم اسلاید 4

Device Slider

آموزش های بخش "مدیریتی"

دوره "مدیریت کار"

آموزش های "مدیریت کسب و کار" در سه بخش 1 و 2 و 3 آموزش داده می شود.

دوره "مالی، مالیاتی"

آموزش های "مالی، مالیاتی" در سه بخش 1 و 2 و 3 آموزش داده می شود. ​

دوره "بازاریابی وتبلیغات"

دوره "بازاریابی و تبلیغات" در دو بخش 1 و 2 آموزش داده می شود. ​

دوره "قراردادها"

آموش های " دوره قراردادها" در دو بخش 1 و 2 آموزش داده میشود.

آموزش های بخش "فنی"

دوره "تحلیل درای وال"

آموش های " تحلیل درای وال" در دو بخش 1 و 2 آموزش داده میشود.

دوره "صورت وضعیت"

آموش های " صورت وضعیت" در دو بخش 1 و 2 آموزش داده میشود.

دوره "آنالیز و برآورد"

آموش های " آنالیز و برآورد" در دو بخش 1 و 2 آموزش داده میشود.

دوره "آشنایی با محصولات و سیستم ها"

آموش های " آشنایی با محصولات و سیستم ها" در یک بخش آموزش داده میشود.

آموزش های بخش "اجرائی"

دوره "آموزش نصب"

آموش های " آموزش نصب " در دو بخش 1 و 2 آموزش داده میشود.

دوره "نصب دکوراتیو"

آموش های "نصب دکوراتیو" در یک بخش آموزش داده میشود.

دوره "نصب خاص"

آموش های " نصب خاص " در یک بخش آموزش داده میشود.

ثبت نام دوره های آموزشی

howdy,

welcome to our house of plants

we just need your login details and you're good to go

don't call us.
we will coconut
you