واحد آموزش "ماد"

1. آموزش‌های بخش درای وال:

آموزش‌های بخش مدیریتی

  • آموزش‌های بخش فنی و مهندسی
  • آموزش‌های بخش اجرائی

- دسته‌بندی آموزش درای وال:

دستیار نصاب (کارورز)

  • نصاب درای‌وال (کاردان)
  • سرتیم (کاردان+)
  • پیمانکار (کارشناس)
  • ناظر
  • استاد آموزش

2. آموزش سامانه‌ها:

آموزش سامانه‌ها، تنها به صورت مجازی و در قالب ویدئوهای آموزشی در بخش “آموزش سامانه‌ها” انجام می‌گیرد، چنانچه سوالات مد نظر شما در ویدئوها نباشد، می‌توانید با “شماره پشتیبانی” مرتبط با هر سامانه که در “صفحه تماس با ما ” موجود است تماس حاصل نمایید.

Device Slider

آموزش‌های بخش "مدیریتی"

دوره "مدیریت کار"

آموزش‌های "مدیریت کسب و کار" در سه بخش 1 و 2 و 3 آموزش داده می‌شود.

دوره "مالی، مالیاتی"

آموزش‌های "مالی، مالیاتی" در سه بخش 1 و 2 و 3 آموزش داده می‌شود.

دوره "بازاریابی وتبلیغات"

دوره "بازاریابی و تبلیغات" در دو بخش 1 و 2 آموزش داده می‌شود.

دوره "قراردادها"

آموزش‌های "دوره قراردادها" در دو بخش 1 و 2 آموزش داده می‌شود.

آموزش‌های بخش "فنی"

دوره "تحلیل درای وال"

آموزش‌های "تحلیل درای وال" در دو بخش 1 و 2 آموزش داده می‌شود.

دوره "صورت وضعیت"

آموزش‌های " صورت وضعیت" در دو بخش 1 و 2 آموزش داده می‌شود.

دوره "آنالیز و برآورد"

آموزش‌های " آنالیز و برآورد" در دو بخش 1 و 2 آموزش داده می‌شود.

دوره "آشنایی با محصولات و سیستم ها"

آموزش‌های "آشنایی با محصولات و سیستم‌ها" در یک بخش آموزش داده می‌شود.

آموزش‌های بخش "اجرائی"

دوره "آموزش نصب"

آموزش‌های "آموزش نصب" در دو بخش 1 و 2 آموزش داده می‌شود.

دوره "نصب دکوراتیو"

آموزش‌های "نصب دکوراتیو" در یک بخش آموزش داده می‌شود.

دوره "نصب خاص"

آموزش‌های "نصب خاص" در یک بخش آموزش داده می‌شود.