واحد فنی و اجرایی

سیستم های درای وال

سقف های کاذب یکپارچه

سقف های کاذب یکپارچه

برای دریافت اطلاعات کامل‌تر نسبت به هر سیستم روی آن کلیک کنید
کلیک کنید

سیستم های درای وال

سقف های کاذب مشبک

سقف های کاذب مشبک

برای دریافت اطلاعات کامل‌تر نسبت به هر سیستم روی آن کلیک کنید
کلیک کنید

سیستم های درای وال

سقف های کاذب دکوراتیو

سقف های کاذب دکوراتیو

برای دریافت اطلاعات کامل‌تر نسبت به هر سیستم روی آن کلیک کنید
کلیک کنید

سیستم های درای وال

دیوارهای جدا کننده

دیوارهای جدا کننده

برای دریافت اطلاعات کامل‌تر نسبت به هر سیستم روی آن کلیک کنید
کلیک کنید

سیستم های درای وال

دیوارهای پوششی

دیوارهای پوششی

برای دریافت اطلاعات کامل‌تر نسبت به هر سیستم روی آن کلیک کنید
کلیک کنید

ساختارهای درای وال

ساختارهای سقف کاذب یکپارچه

ساختارهای سقف کاذب یکپارچه

ساختارهای سقف کاذب 

"با سازه گذاری یک طرفه" شامل: D112B

"با سازه گذاری دو طرفه" شامل: D112A

"خود ایستا" شامل: D131

ساختارهای دیوار جداکننده

ساختارهای دیوار جداکننده

ساختارهای دیوار های جدا کننده داخلی 

"معمولی" شامل: W111 و W112

"بین واحدی" شامل: W115

"تاسیساتی" شامل: W116

ساختارهای دیوار پوششی

ساختارهای دیوار پوششی

دیوارهای پوششی شامل دو نوع "بدون سازه" و "با سازه"

"بدون سازه" همراه با چسب پرلفیکس

"با سازه" به دو نوع 

"متصل به دیوار زمینه" شامل: W623

"منفصل از دیوار زمینه" شامل: W625 و W626 و W628A و W628B و W629 و W630

ساختارهای سقف مشبک

ساختارهای سقف مشبک

ساختارهای سقف مشبک شامل :

 

سازه نمایان، سازه پنهان، تایل های گچی، تایل های فلزی و پی وی سی.

سایر سقف های کاذب

سایر سقف های کاذب

سایر دیوارها

سایر دیوارها