چی می خوام بسازم؟

سقف کاذب

سقف کاذب جهت پوشش فضای زیر سقف اصلی ساختمان با هدف زیباسازی یا پوشش روی تاسیسات انجام می‌گیرد. 

انواع سقف‌های کاذب: 

سقف کاذب یکپارچه (صاف)

سقف کاذب دکوراتیو (تزئینی)

سقف کاذب مشبک (کلیک)

سقف کاذب PVC (نواری)

سایر سقف‌های کاذب (گلریوم، دامپا و…)

چنانچه  تصمیم به استفاده از هریک از سیستم‌های سقف کاذب فوق را دارید، برای تعیین ساختار و آنالیز مصالح و دستمزد، توصیه می‌کنیم حتما از “سامانه محاسباتی ماد” استفاده نمایید.‌

دیوار جداکننده داخلی

دیوارهای جدا کننده جهت جدا سازی فضاهای مختلف با شرایط همسان یا متفاوت به صورت غیر باربر اجرا می‌گردد. 

انواع دیوارهای  جداکننده:

دیوار جدا کننده داخلی (با مقاومت معمولی)

دیوار جداکننده داخلی (با مقاومت بالا)

دیوار جدا کننده بین واحدی (بین دو واحد ساختمان)

دیوار جداکننده تاسیساتی (سرویس و حمام) 

چنانچه  تصمیم به استفاده از هریک از سیستم‌های دیوارهای جداکننده فوق را دارید، برای تعیین ساختار و آنالیز مصالح و دستمزد، توصیه می‌کنیم حتما از “سامانه محاسباتی ماد” ، بخش “اتوماتیک دیوارهای جداکننده” استفاده نمایید.

دیوار پوششی داخلی

دیوارهای پوششی جهت پوشش روی دیوار سنتی یا داکت تاسیساتی اجرا می‌گردد.                        

انواع دیوارهای پوششی : 

دیوار پوششی بدون سازه (با چسب پرلفیکس) 

دیوار پوششی با سازه متصل به دیوار زمینه

دیوار پوششی با سازه منفصل از دیوار زمینه 

چنانچه  تصمیم به استفاده از هریک از سیستم‌های سقف کاذب فوق را دارید، برای تعیین ساختار و آنالیز مصالح و دستمزد، توصیه می‌کنیم حتما از “سامانه محاسباتی ماد”، بخش “اتوماتیک دیوارهای پوششی” استفاده نمایید.‌