چی می خوام بسازم؟

سقف کاذب

سقف کاذب جهت پوشش فضای زیر سقف اصلی ساختمان با هدف زیباسازی یا پوشش روی تاسیسات انجام می گیرد. 

انواع سقف های کاذب: 

سقف کاذب یکپارچه

سقف کاذب دکوراتیو (تزئینی)

سقف کاذب مشبک

سقف کاذب PVC

سایر سقف های کاذب 

چنانچه  تصمیم به استفاده از هریک از سیستم های سقف کاذب فوق را دارید، برای تعیین ساختار و آنالیز مصالح و دستمزد، توصیه میکنیم حتما از سامانه محاسباتی ماد استفاده نمایید.

دیوار جداکننده داخلی

دیوارهای جدا کننده جهت جدا سازی فضاهای مختلف با شرایط همسان یا متفاوت به صورت غیر باربر اجرا می گردد. 

انواع دیوار های  جداکننده:

دیوارجدا کننده داخلی (با مقاومت معمولی)

دیوار جداکننده داخلی (با مقاومت بالا)

دیوار جدا کننده بین واحدی

دیوار جداکننده تاسیساتی 

چنانچه  تصمیم به استفاده از هریک از سیستم های دیوارجداکننده   فوق را دارید، برای تعیین ساختار و آنالیز مصالح و دستمزد، توصیه میکنیم حتما از سامانه محاسباتی ماد استفاده نمایید.

دیوار پوششی داخلی

دیوارهای پوششی جهت پوشش روی دیوار سنتی یا داکت تاسیساتی اجرا می گردد.                        

انواع دیوارهای پوششی : 

دیوار پوششی بدون سازه 

دیوار پوششی با سازه متصل به دیوار زمینه

دیوار پوششی با سازه منفصل از دیوار زمینه 

 

چنانچه  تصمیم به استفاده از هریک از سیستم های دیوار پوششی فوق را دارید، برای تعیین ساختار و آنالیز مصالح و دستمزد، توصیه میکنیم حتما از سامانه محاسباتی ماد استفاده نمایید.

دیوار خارجی

این دیوار جهت ایجاد دیوار بیرونی ساختمان به صورت جداکننده یا پوششی با مصالح مقاوم در برابر آب، اشعه، دما، حرارت و صوت اجرا می گردد.

 

چنانچه  تصمیم به استفاده از هریک از سیستم های دیوارخارجی را دارید، برای تعیین ساختار و آنالیز مصالح و دستمزد، توصیه میکنیم حتما از سامانه محاسباتی ماد استفاده نمایید.

howdy,

welcome to our house of plants

we just need your login details and you're good to go

don't call us.
we will coconut
you