اتصالات فلزی

اتصال مستقیم (براکت )

 

زماني كه فاصله سقف كاذب با سقف اصلي كم است، از اين قطعه جهت اتصال زيرسازي سقف كاذب به سقف اصلي استفاده مي شود. براكت در دو نوع، براي سازه هاي CD60 و  F47 تولید و عرضه مي شود.

قطعه اتصال طولي

 

از اين قطعه جهت اتصال سازه هاي باربر يا پن لخور در امتداد طولي يكديگر استفاده مي شود. اين قطعه در دو نوع، براي سازه‌هاي CD60 و  F47 تولید و عرضه مي شود.

قطعه اتصال کامل

 

از اين قطعه در سقف هاي D112a.ir جهت اتصال سازه باربر (فوقاني) به سازه پنل خور (تحتاني) و ايجاد يک شبكه استفاده مي شود. . اين قطعه در دو نوع، براي سازه هاي CD60  و  F47  تولید و عرضه مي شود.

قطعه اتصال نیمه 

از اين قطعه در جايي كه استفاده از قطعه اتصال كامل مقدور نباشد، استفاده می شود. . اين قطعه براي سازه هاي CD60  و  F47  تولید و عرضه مي شود.

 

 

 

 

نکته:

در حال حاضر برخی از محصولات فوق توسط اکثر تولیدکنندگان تولید شده ولی برخی از محصولات تنها توسط شرکت کی پلاس (کناف) تولید می شود. لذا احتمال کمبود برخی از محصولات فوق در بازار وجود دارد.

howdy,

welcome to our house of plants

we just need your login details and you're good to go

don't call us.
we will coconut
you