اجزای فلزی

سازه زیر سازی سقفی

 

این سازه جزء اصلی زیر سازی سقف های کاذب D112 را تشکیل داده که به عنوان سازه باربر و یا سازه پانل خور و یا هر دو آنها عمل می کند. مقطع این سازه C شکل بوده ودر دو نوع با نام های CD60 و F47 تولید و عرضه می شود. سازه های مذکور در ساختار دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه نیز کاربرد دارند.

سازه تراز سقف یکپارچه

 

این سازه در فصل مشترک دیوار وسقف، به دیوار متصل شده و تراز سقف را مشخص می کند. همچنین این سازه می تواند نقش باربر داشته باشد و به عنوان تکیه گاه در حاشیه سقف عمل نماید و یا به عنوان یک عضو الزامی در ساختارهای دارای عایق بندی صوتی یا دارای کد حریق نیز به کار گرفته شود. علاوه بر کاربردهای مذکور، از این سازه جهت زیر سازی در محل شکست های سقف نیز استفاده می شود. سازه تراز در دونوع با نام های UD28 (با مقطع ناودانی) و L25 (با مقطع نبشی) تولید و عرضه می شود.

سازه محافظ گوشه (Corner bead)

 

سازه محافظ گوشه، در کنج های خارجی  دیوارها و محل هایی که در معرض ضربه هستند، استفاده شده و علاوه بر ضربه گیری، لبه هایی گونیا ویکنواخت ایجاد می نماید.

سازه محافظ لبه (J-bead)

 

از این سازه جهت  ایجاد لبه های صاف و یکنواخت درانتهای آزاد پانل های گچی استفاده می شود. سازه لبه علاوه بر ایجاد لبه های یکنواخت، از لبه های آزاد پانل ها نیز محافظت می نماید.

سازه درز انقطاع 

 

از این سازه جهت ایجاد درز انقطاع در دیوارها وسقف های پیوسته با طول زیاد، استفاده می شود. سازه های درز انقطاع دراقسام مختلف برای انواع کاربردها تولید می شوند.

نبشی تراز سقف مشبک

 

 

این سازه در فصل مشترک دیوار وسقف، به دیوار متصل شده و تراز سقف را مشخص می کند. همچنین، این سازه می تواند نقش باربری داشته باشد و به عنوان اولین تکیه گاه در حاشیه سقف عمل نماید.

نبشی تراز دردو نوع ساده ودارای خط سایه ارائه می شود (نوع خط سایه دار، یک شیار تزئینی در محل اتصال به دیوار ایجاد می کند) . 

 

 

 

نکته:

در حال حاضر برخی ازمحصولات فوق توسط اکثر تولیدکنندگان تولید شده ولی برخی از محصولات تنها توسط شرکت کی پلاس (کناف) تولید می شود. لذا احتمال کمبود برخی از محصولات فوق در بازار وجود دارد. 

howdy,

welcome to our house of plants

we just need your login details and you're good to go

don't call us.
we will coconut
you