ترمیم سقف کاذب یكپارچه

به طور كلی، برای دسترسي به فضاي تاسیساتي پشت سقف كاذب از دريچه های بازديد استفاده می‌شود؛ اما ممكن است در مواقع اضطراري، به ناچار صفحات گچی برش داده شوند. در صورت برش كاري، ترمیم صفحات بسیار آسان است:

 

ترمیم موضعي

در صورتي كه برش كاري در سطح محدودی از صفحات پوششی صورت گرفته باشد، بخش برش خورده به روش زير ترمیم مي‌شود:

 • لبه‌های بخش برش خورده به وسیله سوهان پرداخت شده تا يک حفره با شكل هندسی منظم (مانند مربع يا مستطیل) بدست آيد.
 • در محل حفره، با استفاده از سازه‌های سقفی زيرسازی انجام می شود. سازه‌ها در محل مناسب توسط پیچ TN به صفحه گچی متصل می‌شوند.
 • پس از انجام زيرسازی، يک قطعه پانل (متناسب با شكل و ابعاد حفره) توسط پیچ TN به زيرسازی متصل می‌شود.
 • در انتها، درزگیری انجام و سطح كار جهت پذيرش پوشش نهايی آماده سازی می‌شود.

تعویض قطعات

در صورتی كه برش‌كاري در سطح وسیعی صورت گرفته باشد، لايه پوششي به سادگي قابل جايگزينی خواهد بود.

سقف زیر سقف

امكان اجرای يک سقف كاذب زير سقف كاذب ديگر در اين سیستم وجود دارد. معمولا زمانیكه الزاماتی نظیر مقاومت در برابر حريق و عايق صوتی بالا و يا طرح‌های دكوراتیو تواما در يک سقف وجود داشته باشند، پیشنهاد می‌گردد از ساختار سقف زير سقف استفاده گردد.

سقف کاذب یكپارچه D112a.ir دارای کد حریق (سقف فوقانی)

 • نوع سقف كاذب  D112a.ir و نوع زيرسازی CD60 و آويز نانیوس

  • سقف كاذب فوقانی بايستی بطور كامل اجرا گردد و حذف يک يا چند المان از سقف ياد شده مجاز نمی‌باشد.
  • فواصل زیرسازی سازه‌های باربر و آویزهای سقف فوقانی از اطلاعات عملکردی ساختارها استخراج گردد.

سقف کاذب یكپارچه D112a.ir فاقد کد حریق (سقف زیرین)

 • نوع سقف كاذب D112a.ir و نوع زيرسازی

  • . عامل اتصال سقف زيرين به سقف فوقانی، پیچ چند منظوره FN می‌باشد.
  • محل اين اتصال و آويزها دقیقا بايستی منطبق بر سازه‌های پنل خور سقف فوقانی باشد.

  حداكثر وزن كل سقف زيرين به انضمام متعلقات آن، 15 كیلوگرم در هر مترمربع در نظر گرفته شود.

  در صورت استفاده از پانل‌های آكوستیک در سقف كاذب زيرين، حداكثر بار مجاز وارده به پانل ها  0.5 كیلوگرم و حداكثر بار مجاز وارده به سازه‌ها 3 كیلوگرم می‌باشد.