نوارها

نوار درزگیر

از نوار درزگیر (مش فايبرگلاس و كاغذی) جهت مسلح كردن محل درز و جلوگیري از ايجاد ترک در سطح بتونه استفاده مي‌شود. عدم استفاده از نوار درزگیر، باعث به وجود آمدن ترک در محل درز های پنل خواهد شد.

نوار چسب جدا کننده  (Trenn-fix)

زماني كه دو ساختار غیر همجنس به يكديگر اتصال يابند، به علت اين اختلاف، تركي نامنظم و قابل رؤيت در فصل مشترک آن ها ايجاد مي شود. براي جلوگیري از ايجاد چنین ترک هايي، در محلهايي كه ساختارهاي و بنايي به يكديگر مي رسند، از نوار چسب جداكننده استفاده مي شود. بدين ترتیب در فصل مشترک دو ساختار، درزی مويین و نامحسوس ايجاد شده و شكل ظاهري كار ارتقا مي يابد. اين نوار از جنس كاغذ روغني (به پهنای 6.5 سانتی متر) بوده كه در پشت آن، يک لايه چسب وجود دارد.

سازه (یا نوار) محافظ گوشه (Corner bead)

سازه (يا نوار) محافظ گوشه، در كنج هاي خارجي ديوارها و محل هايي كه در معرض ضربه هستند، استفاده مي‌شود. كرنربید علاوه بر ضربه گیري، لبه هايي گونیا و يكنواخت ايجاد مي كند. كرنربید در دو نوع فلزي و كاغذي عرضه مي شود.

نوار عایق

اين نوار بین سطح اتصال ديوار با عناصر پیرامونی قرار گرفته و هدف استفاده از آن، بهبود عملكرد صوتی ساختار می باشد. اين نوار می تواند به صورت يک تكه باشد و كل جان رانر را پوشش دهد يا به صورت دو رديف نوار عايق به عرض 15 میلی متر، زير رانر قرار گیرد.

نکته:

در حال حاضر برخی از محصولات فوق توسط اکثر تولیدکنندگان تولید شده ولی برخی از محصولات تنها توسط شرکت کی پلاس ( کناف) تولید می شود. لذا احتمال کمبود برخی از محصولات فوق در بازار وجود دارد.

howdy,

welcome to our house of plants

we just need your login details and you're good to go

don't call us.
we will coconut
you