معرفی سقف کاذب یکپارچه (مسطح)

slide-fb27484

مرور ساختار

سقف کاذب

سقف‌هاي كاذب ساختارهاي سبكي هستند كه به واسطه تولید صنعتي، داراي مشخصات فني استاندارد بوده و جايگزين بسیار مناسبي براي سقف‌هاي كاذب غیر استاندارد ساخته شده با رابیتس و گچ مي‌باشند. اين ساختارها بطور كلی به انواع يكپارچه و مشبک تقسیم بندی می‌شوند.

 

سقف کاذب یكپارچه

شامل زيرسازي سبک فولادي معلق ساخته شده با مقاطع U، L وc بوده كه صفحات روكش‌دار گچي در يک يا دو لايه، به وسیله پیچ مخصوص بر روي آنها نصب مي‌شوند. درزهاي میان اين صفحات به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیري شده و بدين‌ترتیب سطحي يكپارچه و بدون درز حاصل مي‌شود. سطح بدست آمده قابلیت اجراي رنگ و پوشش‌هاي ديگر را خواهد داشت. فضاي خالي پشت سقف كاذب، امكان استفاده از انواع عايق‌های حرارتي و صوتي را فراهم نموده و عبور و دسترسي به تأسیسات الكتريكي و مكانیكي را میسر مي‌سازد.