اطلاعات فنی و اجرائی: "سیستم ها و ساختارهای درای وال"

سقف کاذب یکپارچه

سقف کاذب تزئینی

سقف کاذب مشبک (کلیک)

دیوار جدا کننده

دیوار پوششی