سامانه "مناقصاتی" ماد چیست؟

سامانه “مناقصاتی”  ماد جهت تنظیم  برگزاری مناقصات آنلاین درای وال با در نظر گرفتن تمامی “پیچیدگی های فنی، اجرایی و قراردادی این صنعت، رعایت کلیه موارد امنیتی مناقصات ونیز با هدف رفع کلیه معضلات برگزاری مناقصات رایج” ایجاد گردیده وامکان برگزاری مناقصات، با فرم سازی حرفه ای، در سه حالت 1.برگزاری مناقصه خارج از سامانه 2.برگزاری مناقصه داخل سامانه (عمومی) 3. برگزاری مناقصه داخل سامانه (خصوصی)، فراهم گردیده است. 

خدمات سامانه مناقصاتی:

برگزاری مناقصات تخصصی و حرفه ای در محیطی امن

برگزاری مناقصات شفاف و کاملا سیستماتیک

امکان تعیین ساختار و ارائه آنالیز مصالح دستمزد به کارفرما و پیمانکار

خدمات آنلاین و با پشتیبانی فنی

آشنایی بیشتر با سامانه مناقصاتی

در حال بروز رسانی

نکاتی در مورد سامانه مناقصاتی

نکته اول

در حال بروز رسانی

نکته دوم

در حال بروز رسانی

howdy,

welcome to our house of plants

we just need your login details and you're good to go

don't call us.
we will coconut
you