ضوابط کد حریق در سقف‌های کاذب یکپارچه

slide-d301a76

سقف اصلی

در سقف‌های كاذب يكپارچه، ساختارهای مقاوم در برابر حريق به دو دسته طبقه بندی می‌شوند:

 • سقف‌های كاذبی كه به تنهايی مقاومت لازم را در برابر حريق دارند. در اين حالت، در صورتی كه ساختار دارای كد حريق ” از بالای سقف كاذب” يا ” از پايین و بالاي سقف كاذب” باشد، بايد سقف اصلی (سازه‌ای) نیز دارای كد حريق مشابه باشد.
 • سقف‌های كاذبی كه كد حريق آن‌ها در تلفیق با مقاومت سقف اصلی در برابر حريق، تعیین می‌شود. اين راه حل اقتصادی تر بوده، مشروط بر اين كه سقف اصلی بر اساس استاندارد DIN 4102  قابل طبقه بندی باشد.
 •  

عوامل اتصال

در ساختارهاي داراي كد حريق ” از پايین و بالاي سقف كاذب ” يا ” از بالاي سقف كاذب “،  برای اتصال آويز به سقف اصلی،  استفاده از عامل اتصال داراي تايیديه براي مصرف در ساختارهاي داراي كد حريق الزامي است. مهار چكشي از جمله اين نوع عوامل اتصال است.

زیرسازی

حداقل ارتفاع آويز، فاصله آويزها و فاصله سازه‌ها بر اساس كد حريق مورد نظر تعیین می‌شود.  آويزها و پروفیل‌های مورد استفاده در اين سقف‌ها به ترتیب، نانیوس و CD60 می‌باشد.

تاسیسات

 • نفوذ كابل برق در سقف‌های كاذب مقاوم در برابر حريق در صورتی مجاز است كه كابل به صورت تک بوده و محل نفوذ آن كاملا توسط ملات گچ (يا مواد مشابه نظیر پرلفیكس) پر و مسدود گردد. در صورتی كه سقف ساز ه‌ای در ساختار مقاوم در برابر حريق مشاركت داشته باشد، حفره ايجاد شده بايد با ملات سیمانی كاملا پر و مسدود گردد.
 • ادوات نفوذی نظیر روشنايی‌ها و بلندگوهای سقفی توكار بايد به ترتیبی پوشش و محافظت شوند (يا از نوع مقاوم در برابر حريق انتخاب شوند) كه از محل آ نها منفذی برای عبور آتش ايجاد نشود.
 • برخی مسیرهای تاسیساتی (نظیر داكت‌های برق، كانال های تهويه و شوت های زباله) ، میان طبقات و فضاهای ساختمان ارتباط ايجاد نموده و امكان نفوذ و سرايت آتش را فراهم می‌نمايند. بنابراين پوشش و محافظت اين گونه مسیرها دارای اهمیت اساسي بوده و در طرح ساختمان بايد در نظر گرفته شود.
 • تاسیسات بايد به نحوی به سقف سازه‌ای مهار و محافظت گردند كه در طول حريق سقوط نكرده و بار اضافی به سقف كاذب وارد ننمايند.
 •  

لایه عایق 

 • لايه عايق بايد به گونه ای اجرا شود كه شكاف، درز و يا فاصله خالی بین قطعات عايق وجود نداشته باشد. همچنین، اصول حصیرچینی در نصب لايه عايق بايد رعايت شود.
 • ضخامت، چگالی و ساير خواص لايه عايق پشم معدنی مصرفي بر اساس كد حريق مورد نظر تعیین می‌شود. در برخی ساختارها، ممكن است از عايق های با مشخصات خاص استفاده شود (به عنوان مثال، دارا بودن دمای ذوب بالاتر از 1000 درجه سانتیگراد).
 • نصب عايق در فضای تاسیساتی پشت سقف كاذب، بنا به نوع ساختار ممكن است اثر مثبت (جلوگیری از عبور حرارت و افزايش مقاومت ساختار در برابر حريق) يا اثر منفی (تجمع حرارت در فضای پشت سقف كاذب) بر عملكرد ساختار در برابر حريق داشته باشد. بر همین اساس، در برخی ساختارها استفاده از لايه عايق مجاز نمی‌باشد.
 •  

لایه های پوششی

 • در سقف‌هايي كه كد حريق در آن‌ها مطرح است، از صفحات گچي نوع   FM ، FR يا مقاوم در برابر ضربه استفاده مي‌شود. ضخامت و تعداد لايه های پوششی بر اساس كد حريق مورد نظر تعیین می‌شود.

بازشوها

 • در اجرای ساختارهای مقاوم در برابر حريق، يكی از نقاط ضعف مهم، بازشوها می‌باشند. مواردی نظیر روشنايي‌هاي توكار، دريچه‌هاي بازديد، خروجي‌هاي تهويه، بلندگوهای سقفی و نازل‌های اطفای حريق بايد با جزئیات ويژه اجرا و در برخی موارد از نوع مقاوم در برابر حريق انتخاب شوند.

درزگیری

 • در ساختارهای دارای كد حريق، درزگیری بسیار حائز اهمیت است. كلیه منافذ و راه‌های عبور آتش بايد به طور كامل پر شوند، به نحوی كه ساختاری نفوذ ناپذير و يكپارچه حاصل شود (ساختار بايد كاملا آتش بند شود).
 • توجه به درزهای میان صفحات و محل نفوذ پیچ ها اهمیت ويژه داشته و درزها و سر پیچ ها بايد با بتونه درزگیر كاملا پر شوند.
 • در ساختارهای چند لايه، درزگیری لاي ههای زيرين با بتونه درزگیر الزامی است. استفاده از نوار درزگیر برای درزگیری لايه های زيرين ضرورت ندارد.
 • محل اتصال سقف كاذب به عناصر پیرامونی بايد با بتونه درزگیر كاملا پر شود، به نحوی كه هیچ گونه روزنه‌ای برای نفوذ حريق وجود نداشته باشد. توجه شود كه خمیر درزبندی كه برای صدابندی به كار می‌رود، بايد حداقل از نوع B2 بوده و به ضخامت حداقل 5 میلیمتر توسط بتونه درزگیر كاملا پوشانده شود. عدم رعايت جزئیات اخیر، موجب ذوب شدن خمیر درزبند و باز شدن روزن های جهت نفوذ آتش خواهد شد.
 •  

گچ پوششی (ماستیک)

 • در ساختارهای دارای كد حريق، اجرای لايه گچ پوششی ماستیک به ضخامت حداقل 2 میليمتر بر كل سطح صفحات توصیه می‌شود.

اتصال سقف کاذب به دیوار

 • هر گونه ساختار سقف كاذب كه دارای كد حريق 30 تا 90 دقیقه باشد می تواند به ديوار جداكننده متصل شود، مشروط بر اين كه هر دو ساختار دارای كد حريق مشابه باشند. در اين صورت سطح ديوار (درمحل اتصال) بايد كاملا صاف بوده و لايه پوششی سقف بايد كاملا به آن بچسبد و درزگیری شود، به نحوی كه هیچ گونه روزنه‌ای برای نفوذ حريق وجود نداشته باشد. در صورتی كه سطح ديوار صاف نباشد، بايد با تمهیدات مناسبی اصلاح شود.

بارگذاری

 • در كلیه ساختارهای دارای كد حريق (به جز ساختار سقف زير سقف)، اتصال بار به سقف كاذب مجاز نبوده و هر گونه بار فقط بايد به سقف اصلي متصل گردد.

اتصال دیوار به سقف کاذب

 • اتصال ديوارهای خشک به سقف كاذب دارای كد حريق بايد به نحوی باشد كه در صورت فروريزی ديوار بر اثر وقوع حريق، نیروی اضافه ای از سوی ديوار به سقف وارد نشود. در اين رابطه راه حل های زير وجود دارد:

ساختار با کد حریق از پایین سقف کاذب

 • در اين حالت، لايه‌های پوششی ديوار نبايد به رانر فوقانی متصل شوند؛ لیكن بايد تا سقف كاذب ادامه يافته و كاملا به آن بچسبند و درزگیری شوند.

ساختار با کد حریق از بالای سقف کاذب/ ساختار با کد حریق از پایین و بالای سقف کاذب

 • در اين حالت، ديوار بايد با اتصال كشويی (با امكان حركت حداقل15 میلیمتر) به سقف كاذب متصل گردد.

نكته فنی

 • در صورتی كه ديوار دارای كد حريق باشد، اتصال آن به سقف كاذب در صورتی مجاز بوده كه سقف كاذب با كد حريق حداقل برابر با آن طراحی شود.

  در صورتی كه الحاقاتي مانند روشنايي‌های سقفی به طور گسترده در سطح سقف كاذب نصب شوند، بايد بار آن ها در محاسبه رده وزني سقف كاذب لحاظ شود.

نكته مهم

 • تحت هیچ شرايطي نبايد عناصر تاسیساتي موجود در فضاي پشت سقف كاذب، به ساختار سقف كاذب متصل شوند و به آن بار وارد نمايند. چنین عناصری بايد با آويزهاي مستقل به سقف اصلي متصل شوند. عدم رعايت اصول اخیر می تواند موجب ناپايداري سقف كاذب و يا انتقال ارتعاشات و لرزش ها (ناشي از تاسیسات) و ايجاد ترک در محل درزها شود.

ضوابط بارگذاري

 • تحت هیچ شرايطي نبايد عناصر تاسیساتي موجود در فضاي پشت سقف كاذب، به ساختار سقف كاذب متصل شوند و به آن بار وارد نمايند. چنین عناصری بايد با آويزهاي مستقل به سقف اصلي متصل شوند. عدم رعايت اصول اخیر می تواند موجب ناپايداري سقف كاذب و يا انتقال ارتعاشات و لرزش ها (ناشي از تاسیسات) و ايجاد ترک در محل درزها شود.

در هر مترمربع از سطح سقف كاذب، مي توان بارهاي نقطه اي با وزن حداكثر 5 كیلوگرم را مستقیما به صفحه گچي متصل نمود (توضیح اين كه فاصله مركز ثقل دو عدد بار نقطه ای مجاور بايد از 100سانتيمتر بیشتر باشد). الحاقاتي با وزن بیش از مقدار مذكور بايد با آويزگیري مستقل از سقف كاذب، مستقیما توسط سقف اصلي حمل شوند. براي نصب الحاقات به سقف كاذب، عوامل اتصال متنوعي در دسترس است.