معرفی دیوار پوششی

slide-fb27484

مرور ساختار

دیوار پوششی

بطور کلی دیوارهای پوششی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 

با سازه و بدون سازه.

ƒ ديوارهای پوششي بدون سازه

ساختارهاي سريع و كارآمدي جهت بازسازي ديوارهاي بنايي قديمي، پوشش ديوارهاي بنايي جديد (نازک کاري) و بهسازي حرارتي و صوتي ساختمان‌ها مي باشند. در اين ساختار از يک لايه پانل گچي يا پانل مرکب (پانل گچي پوشش شده با لايه عايق) استفاده مي‌شود. صفحات مذکور، بدون زيرسازي فلزي و به وسيله چسب خميري مخصوصي به نام پرلفيکس (يا به وسيله بتونه درزگير) مستقيما به ديوار زمينه متصل‌مي‌شوند. درزهاي ميان اين صفحات به وسيله نوار و بتونه مخصوص درزگيري شده و بدين ترتيب سطحي يکپارچه حاصل مي‌شود. سطح بدست آمده قابليت اجراي رنگ، کاغذ ديواري و پوشش‌هاي ديگر را خواهد داشت.

ƒ ديوارهای پوششي با سازه

این نوع دیوارهای پوششی می توانند متصل به دیوار زمینه یا مستقل از آن باشند.

 

الف: دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه راه حل مناسبي جهت غلبه بر مشکلات اجرايي ديوار زمينه، نظير ناشاقولي و ناصافي ديوار و يا شرايط نامناسب جهت اتصال پرلفيکس (رطوبت، ميزان جذب، آلودگي و …) مي‌باشد. به طور مثال با اين روش مي‌توان كي پوشش براي ديوارهاي برشي بتني (كه پوشش با ساير اندودها بر روي آن داراي محدوديت است) ايجاد نمود. وجود فاصله آزاد ميان صفحات و ديوار زمينه، فضاي تاسيساتي مناسبي جهت نصب لايه عايق و عبور تاسيسات الکتريکي و مکانيکي، آن هم بدون نياز به شيارزني ، ايجاد مي‌نمايد. با استفاده از اين ساختار، پوشش کاري تا ارتفاع 10 متر قابل اجرا مي‌باشد.

 

ب: دیوار پوششی مستقل از ديوار زمينه، مشابه ديوارهاي جداکننده مي‌باشند؛ با اين تفاوت که پنل‌ها تنها در يک سمت ساختار نصب مي‌شوند. مزيت اصلي اين نوع ساختار، عدم وابستگي به شرايط ديوار زمينه است. اين نوع پوشش‌کاري، در موارد زير قابل استفاده مي‌باشد:

 

ƒ اجراي ساختار با کد حريق مد نظر باشد (به طور مثال در مقاوم سازي ديوارهاي بنايي در برابر حريق در ساختمان هاي در حال بهره برداري).

 

ƒ پوشش‌کاري با ارتفاع بيش از 3 متر مورد نظر باشد.

 

ƒ نصب بارهاي طره اي با بارگذاري و محاسبات استاتيکي مشخص، مورد نظر باشد.

 

ƒ فاصله تاسيساتي زيادي جهت تعبيه لايه عايق و يا عبور تاسيسات حجيم مورد نياز باشد.

 

ƒ ديوار زمينه ناشاقول، ناصاف، سست، داراي شرايط اتصال نامناسب، داراي آلودگي و يا شرايط نامساعد ديگري باشد.

 

ƒ استقلال کامل پوشش از ديوار زمينه مد نظر باشد (به طور مثال در بعضي از پروژه هاي مرمت و احياي ساختمان هاي تاريخي، جهت حفاظت از ديوار زمينه در زمان بهره برداري بنا، مي توان بدون آسيب به ديوار زمينه یک پوشش محافظ ايجاد نمود).