معرفی سقف کاذب مشبک (کلیک)

slide-fb27484

معرفی سقف کاذب مشبک

مرور ساختار

سقف‌هاي كاذب مشبک، از شبكه سازه‌هاي سپري (T شكل) و تايل‌هاي سقفی تشكیل مي‌شوند. شبكه مذكور به وسیله آويزهاي قابل تنظیم، به سقف اصلي متصل گرديده و تايل‌ها به صورت وزنی درون اين شبكه قرار مي‌گیرند. فضاي خالي پشت سقف كاذب، امكان استفاده از لايه عايق را فراهم نموده و بدين ترتیب می‌توان به مشخصات عملكردی نظیر جذب صوت بالا دست يافت. ويژگي‌هاي مثبت فراوان اين نوع سقف كاذب باعث گسترش استفاده از آن در فضاهاي اداري، تجاري، درمانی و آموزشي شده است. اين نوع سقف را می توان به تنهايي يا در تركیب با سقف كاذب يكپارچه اجرا نمود.

تشریح مزایا

حذف عملیات رنگ آمیزي:

در صورت استفاده از تايل‌های پیش رنگ شده و يا تايل‌های روكش‌دار، عملیات رنگ آمیزی به طور كامل حذف شده و بدين ترتیب زمان اجراي كار كاهش خواهد يافت.

دسترسي آسان به فضاي تاسیساتي:

با توجه به اين كه تايل‌هاي سقفي تنها به واسطه وزن خود در درون شبكه معلق قرار دارند، امكان دسترسي سريع و آسان به فضای تاسیساتی پشت سقف كاذب با برداشت تايل‌ها میسر ميگردد. اين ويژگی، تعمیر و نگهداري تاسیسات را در مرحله بهره برداری از ساختمان بسیار آسان می‌سازد.

تعمیر و نگهداري آسان:

در صورت آسیب ديدگی تايل‌ها، نیازی به انجام عملیات تعمیری يا ترمیمی نبوده و صرفا با برداشت و جايگزينی تايل‌ها، آسیب ديدگی برطرف می‌شود.

 

تنظیم شرایط آکوستیكي فضا:

  • يكی از كاربردهای متداول اين نوع سقف، تنظیم شرايط آكوستیكی فضا از طريق جذب صوت است.در اين حالت از تايل‌های آكوستیک (جاذب صوت) استفاده می‌شود.

ضوابط مرتبط با ساختارهای دارای کد حریق

در صورت نیاز به خواص آكوستیكی در زون‌های حريق، می‌توان از تايل‌های جاذب صوت معدنی استفاده نمود. در غیر اين صورت و درصورت تمايل به اجرای سقف كاذب مشبک با تايل گچی سوراخ‌دار، استفاده نمود. در اين ساختار، ابتدا “سقف زير سقف”  بايد از ساختار سقف كاذب يكپارچه يا خود ايستای مقاوم در برابر حريق اجرا گرديده و سپس سقف كاذب مشبک در زير آن نصب می‌شود (آويزهای سقف مشبک، به زيرسازی فلزی سقف كاذب فوقانی متصل می‌شوند). در اين ساختار، وزن سقف كاذب مشبک (به انضمام لايه عايق، در صورت وجود) تا حداكثر 15 كیلوگرم بر مترمربع مجاز بوده كه بايد در طراحی زيرسازی سقف كاذب فوقانی لحاظ شود. مقاومت سقف كاذب فوقانی، تعیین كننده كد حريق كل ساختار می‌باشد.

نكته فنی

بارهای نقطه‌ای تا حداكثر 5 كیلوگرم را می‌توان مستقیما بر روی سازه‌های سپری وارد كرد. بدين منظور از گیره‌های مخصوص آويز بار استفاده می‌گردد. توجه گردد كه به ازای هر گیره، يک عدد آويز اضافی در ساختار درنظر گرفته شود.

استاندارد ملی  21083 :

با توجه به بند 3، پیوست الف، استاندارد ملی شماره 21083 ، نصب سقف كاذب را زمانی می‌توان آغاز كرد كه ساختمان يا محوطه مربوط به آن در برابر آب و يا باد درزبندی شده و نصب شیشه‌ها و پنجره‌ها انجام شده باشد. توصیه می‌گردد كه ساخت و سازهای تر، پیش از نصب به پايان برسند.

ضوابط بارگذاري

بارهاي نقطه‌اي با وزن كمتر از 500 گرم (نظیر روشنايي‌هاي كوچک) را مي‌توان مستقیما به تايل وارد نمود. بار الحاقاتي كه وزن آن‌ها بیش از مقدار مذكور است (مانند روشنایی‌های 60*60 سانتیمتر) بايد با  آويزهای كمكی به سقف اصلي منتقل شود.

 

برش با استفاده از دستگاه‌هاي برش طولي و برش قرقره‌ای

با استفاده از اين ابزار، مي‌توان برش‌هايي به عرض 5 تا 60 سانتیمتر اجرا نمود. اين ابزار امكان برش صفحات گچي را به صورت نوارهاي باريک فراهم مي‌كند، كه اين عمل با تیغ برش بسیار دشوار مي‌باشد. مزيت اصلي استفاده از اين ابزار، افزايش سرعت كار (به ويژه در سري كاري) و امكان برش صفحات به وسیله يک نفر مي‌باشد. در اين روش به دلیل ايجاد شیار در دو سمت پانل، كیفیت برش افزايش يافته و لبه برش خورده كاملاً گونیا خواهد بود. با دستگاه برش قرقره‌اي، مي توان برش‌هاي مو جدار (با عرض كم) نیز اجرا نمود.