نوارها

نوار درزگیر

از نوار درزگیر (مش فايبرگلاس و كاغذی) جهت مسلح كردن محل درز و جلوگیري از ايجاد ترک در سطح بتونه استفاده مي‌شود. عدم استفاده از نوار درزگیر، باعث به وجود آمدن ترک در محل درز های پنل خواهد شد.

advanced divider

نوار چسب جدا کننده  (Trenn-fix)

زماني كه دو ساختار غیر همجنس به يكديگر اتصال يابند، به علت اين اختلاف، تركي نامنظم و قابل رؤيت در فصل مشترک آن‌ها ايجاد مي‌شود. براي جلوگیري از ايجاد چنین ترک‌هايي، در محل‌هايي كه ساختارهاي و بنايي به يكديگر مي‌رسند، از نوار چسب جداكننده استفاده مي‌شود. بدين ترتیب در فصل مشترک دو ساختار، درزی مويین و نامحسوس ايجاد شده و شكل ظاهري كار ارتقا مي‌يابد. اين نوار از جنس كاغذ روغني (به پهنای 6.5 سانتی متر) بوده كه در پشت آن، يک لايه چسب وجود دارد.

advanced divider

سازه (یا نوار) محافظ گوشه (Corner bead)

سازه (يا نوار) محافظ گوشه، در كنج هاي خارجي ديوارها و محل‌هايي كه در معرض ضربه هستند، استفاده مي‌شود. كرنربید علاوه بر ضربه‌گیري، لبه‌هايي گونیا و يكنواخت ايجاد مي كند. كرنربید در دو نوع فلزي و كاغذي عرضه مي‌شود.

advanced divider

نوار عایق

اين نوار بین سطح اتصال ديوار با عناصر پیرامونی قرار گرفته و هدف استفاده از آن، بهبود عملكرد صوتی ساختار می‌باشد. اين نوار می‌تواند به صورت يک تكه باشد و كل رانر را پوشش دهد يا به صورت دو رديف نوار عايق به عرض 15 میلی متر، زير رانر قرار گیرد.

advanced divider

در حال حاضر برخی از محصولات فوق توسط اکثر تولیدکنندگان تولید شده ولی برخی از محصولات تنها توسط شرکت کی پلاس ( کناف) تولید می شود. لذا احتمال کمبود برخی از محصولات فوق در بازار وجود دارد.